תקנון מועדון חברים החדש

תקנון מועדון לקוחות

 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון לקוחות (להלןהמועדון) של סטור-פיסי  (להלן סטור-פיסי ו/או החברה).
 • כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה, שמילא בקשה/הרשמה להצטרפות למועדון באתר החברה או בסניפיה, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.
 • ניתן להצטרף למועדון באתר האינטרנט של החברה. חברות במועדון הינה לתקופה לא מוגבלת מרגע ההצטרפות. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם וכן להוסיף או לגרוע חברים מהמועדון בהתאם לקריטריונים שתקבע מפעם לפעם בהתאם לשיקולה.
 • חברים אשר גילם אינו עולה על 18 שנה והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם ו/או האופוטורופסים החוקיים שלהם לאמור בתנאי התקנון .
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהייה רשאית להחליט על הפסקת חברות של חבר מועדון לאלתר בשל אי עמידתו בתנאי המועדון או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, לפי שיקול דעתה של החברה.
 • חברות במועדון הינה ללא עלות.
 • החברות במועדון הינה ליחידים.
 • החברה  שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי החבר, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום דמי חבר. יחד עם זאת, מובהר כי, אי דרישה מצד החברה של דמי החבר אינה מהווה ויתור מצידה ואינה גורעת מזכותה של החברה לדרוש תשלום דמי חבר בכל מועד אחר שתחליט.
 • חברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, החברות במועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
 • השימוש בחבר המועדון מותנה בהצגת מספר טלפון נייד של בעל חבר המועדון ואימות בשם מלא.
 • חבר המועדון זכאי לצבירת נקודות 1 מערך הקנייה מקטגוריית. בנוסף, חברי המועדון נהנים ממבצעים, הנחות והטבות ייחודיות לחברי מועדון בלבד.
 • ניתן לממש נקודות על כל המחלקות באתר.צבירת הנקודות מתבצעת על מוצרים הנמצאים תחת הקטגוריות הצבירה אינה חלה שאר המוצרים והקטגוריות באתר, על אף האמור, החברה רשאית להגביל את מימוש צבירת הנקודות על פריטים מסוימים לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מראש.
 • הצבירה כוללת כפל מבצעים, למעט בקיום מבצעים מסוימים כפי שיוגדר עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • על אף האמור, החברה רשאית להגביל את מימוש הטבה זו במבצעים/הנחות מסוימים (כלומר לקבוע כי במבצעים/הנחות מסוימים לא יחול כפל מבצעים).
 • המועדון צובר נקודות עגולות בלבד. על מנת לצבור נקודה יש לבצע קנייה בסכום של 50 ₪ במחלקות המורשות לצבירה בלבד.   מובהר כי, 1 נקודה = 50 ₪ בלבד.
 • מימוש נקודות ניתן לממש את נקודות ברגע שצברית 500 נקודות או יותר 
  ניתן למשש עד 150 נקודות לקניה 
 • החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בחבר המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
 • במידה ולקוח מעוניין לבטל את חבר המועדון שברשותו, יהיה עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. ניתן לפנות בכתב באחת מדרכי ההתקשרות הבאות: וואטסאפ 074-7944415 , או מייל info@store-pc.co.il
 • לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל נושא הקשור למועדון, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בטלפונים: 1800-015-255, 074-7944415, או במייל info@store-pc.co.il
 • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.
 • סטור-פיסי” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בכפוף לדין.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.
 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.
 • דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • אישור הלקוח על ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
 • ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 • במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
 • באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
 • בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים החבר לקבל דיוור שיווקי לגבי מבצעים והנחות.
 • ניתנת בכל עת אפשרות להתנתק מרשימת הדיוור.
 • לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת חבר המועדון בעת הרכישה.
 • הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של סטור-פיסי ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות שיבוצעו על ידי סטור-פיסי או מי מטעמה.
 • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 • לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות בטלפון1800-015-255 או בוואטסאפ 074-7944415.
דילוג לתוכן